Menu

Jaren 1933-1943

De Bussumse sportweek 1941

Geïllustreerd verslag van de Bussumsche sportweek 1941.

RC ’t Gooi in bezettingstijd: we weten er weinig van. Dat rugbyspelen gaandeweg steeds lastiger werd en op ´t laatst stillag is het algemene beeld. Maar hoe dat nu precies in z’n werk ging..? In augustus 1941 vond de Bussumse sportweek 1941 plaats. Daaraan werd o.a. door RC ’t Gooi deelgenomen. Over een Bussums sportevenement in oorlogstijd.

Van 11 tot en met 16 augustus 1941 lieten de Bussumse sportverenigingen zien wat ze in hun mars hadden. De gemeentelijke commissie voor de sportzaken had het evenement georganiseerd, samen met de Bussumse sportverenigingen. Doel: ”het op zoo ruim mogelijke schaal demonstreeren van het groote nut van de sportbeoefening voor lichaam en geest”. Men wilde niet alleen de sportbeoefening stimuleren, maar ook een zo hoog mogelijk rendement van de gemeentelijke sportinrichtingen verkrijgen. De sportverenigingen reageerden unaniem enthousiast. Sommige konden echter “als gevolg van de tijdsomstandigheden” en “om redenen van dienstbelang” (lees: de Duitse bezetting) niet deelnemen.

Op maandag 11 augustus begon het met een défilé voor de Bussumse waarnemend burgemeester bij het gemeentehuis. De Bussumse politie-sportvereniging trok voorbij, voorafgegaan door het politie-muziekkorps van de gemeente Hilversum. Ook de Duitse Ortskommandant was uitgenodigd om het défilé bij te wonen, maar hij was verhinderd. Een muzikale rondgang door de gemeente eindigde op Sportpark Zuid. Daar defileerden de deelnemende sporters, muzikaal begeleid door de Harmonie Crescendo, langs de autoriteiten. Daarna speelde RC ’t Gooi tegen een Amsterdams team. In het geïllustreerd verslag van de Bussumse sportweek staat hierover het volgende.

RUGBY-WEDSTRIJD – ’t Was aan de stoere rugby-ers om het verdere gedeelte van den avond te vullen. Het 15-tal van de Bussumsche rugbyclub ’t Gooi trad binnen de lijnen om den strijd aan te binden met een 15-tal, samengesteld uit de bekende hoofdstedelijke rugbyclubs A.R.V.C. en A.A.C.

Kortweg gezegd: ’t was een fijne demonstratie van een tak van sport, die stellig niet geschikt is om door “vedergewichten” te worden beoefend, doch die overigens aantoonde hoezeer de beoefening van rugby aan het uithoudings- en concentratievermogen ten goede komt. Want voetbal en korfbal mogen hooge eischen aan speelsters en spelers stellen, rugby vergt stellig niet minder van boddy en longen. De strijd om den “bal” is zeker niet zachtzinnig; zonder robuust lichaam en een groote dosis uithoudingsvermogen wage men zich niet in een rugby-wedstrijd, maar van ruwheid, zooals “men” soms wil doen gelooven, is geen sprake.

’t Was aan de spelers wel te zien, dat ze als gevolg van het gesloten seizoen den strijd ongetraind moesten aanvaarden. Verschillenden hunner kwamen op den duur adem tekort. In het bijzonder de Bussummers schenen het tempo niet te kunnen volhouden; het pleit voor hun doorzettingsvermogen, dat ze in de laatste seconden van den strijd de balans in evenwicht wisten te brengen. Met den stand 6-6 deelden partijen de eer, een uitslag, welke wel een ieder bevrediging zal hebben geschonken”.

De rest van de week zag er als volgt uit. Op dinsdag kwamen tennis, hockey en kaatsen aan bod. De activiteiten van de woensdag werden wegens het slechte weer uitgesteld naar de zaterdag. De donderdag stond in het teken van zwemmen, honkbal en tafeltennis, terwijl op vrijdag atletiek, gymnastiek en schermen aan de beurt kwamen. Op zaterdag werd afgesloten met de uitgestelde activiteiten van de woensdag, namelijk korfbal en de vreemde eend in de bijt: luchtvaart. Deze “sport” bestond uit het laten vliegen van zelfgebouwde modelvliegtuigen.

De secretaris van de gemeentelijke commissie voor sportzaken schreef na afloop: “De Bussumsche sportweek 1941 is een groot succes geworden; ze trok een belangstelling zóó groot en intensief, dat in dat opzicht de meest optimistische verwachtingen zijn overtroffen”. Het evenement had maar liefst zo’n 12.000 bezoekers opgeleverd.

Lodo van Hamel.

In Bussum alles pais en vree, lijkt het. De oorlog klinkt nauwelijks door in het verslag van de sportweek. Maar Wikipedia laat een ander beeld zien van Bussum in 1941. Zo nam men in Bussum deel aan de Februaristaking, onder meer bij de kartonfabriek Mercurius. Op de Bussumerheide werd de eerste gedropte geheim agent van Nederland, luitenant Lodo van Hamel, door de Duitsers geëxecuteerd op 13 juni 1941. Eind 1941 werd burgemeester Fernhout vervangen door een NSB-burgemeester.

Burgemeester Fernhout.

De Bussumse luitenant-kolonel Pierre Versteegh, die in de leiding van de ondergrondse OD (Ordedienst) zat, werd in 1941 geëxecuteerd. De Bussumse belastingambtenaar Fokke Bleeker was lid van de “Groep Dubelaar” van de OD. Hij groef verborgen munitie op in het Gooi en stal met zijn collega’s wapens uit de kazematten van Naarden. Een deel hiervan werd gebruikt bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. In 1941 werd zijn verzetsgroep verraden. Bleeker werd op 12 februari 1942 gefusilleerd.

Jacob Poppers.

De Joodse Bussummer Jacob Tobias Poppers was handelsreiziger van beroep. Hij was een actief verzetsstrijder en smokkelde onder andere wapens. Hij nam deel aan aanslagen in Soesterberg en Amsterdam. Een poging naar Engeland te ontsnappen mislukte. De motor van zijn boot weigerde. Met een trawler is hij teruggebracht en ter hoogte van Noordwijk gearresteerd op 13 november 1941. Hij werd opgesloten in de Scheveningse strafgevangenis en op 30 juni 1942 gefusilleerd.

Uit ons eigen archief weten we, dat RC ´t Gooi-lid Lex Smidt in juli 1941 werd gearresteerd wegens spionage en munitiebezit. Hij werd geëxecuteerd in mei 1942. Zo drukte de oorlog een stempel op Bussum – en op de rugbyers van RC ´t Gooi – waarover het verslag van de sportweek niets vermeldt. Aan het verslag is waarschijnlijk niets gelogen, maar het is zeker niet de hele waarheid.

Meer weten over RC ´t Gooi in oorlogstijd? Ga naar:

RC ´t Gooi in oorlogstijd

Een bijzondere Gooier: Bep van Kooten

Lex Smidt

Hildo Cohen

 

One Comment